Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.  

A. Význam kontrolnej streľby

Význam kontrolnej streľby spočíva predovšetkým v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrieľanej zveri. 

Ďalší význam je v overení správnosti nastrelenia zbrane a jej funkčnosti, v kontrole jej technického stavu a v samostatnej streľbe pred poľovníckou sezónou.

 

Preveruje a spresňuje sa tiež evidencia zbraní, ktoré drží na výkon práva poľovníctva.

 

B. Účasť na kontrolnej streľbe

1.  Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolne streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka. Konferencia OPK môže zmeniť obdobie vykonávania kontrolných strelieb minimálne 1 raz za 5 rokov svojím uznesením na obdobie 1 raz za 4 roky, alebo 1 raz za 3 roky.

2.  Člen SPK, ktorý mal z akýchkoľvek dôvodov prerušené členstvo, je povinný pri obnove členstva v SPK kontrolnú streľbu úspešne absolvovať aj v kratšom  intervale ako päť rokov.

3.  Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava účasť na majstrovstvách SPK, alebo SPZ, alebo verejných streleckých súťaží SPK alebo SPZ uverejnených v streleckom kalendári SPK v prípade, ak člen SPK absolvoval celú streleckú súťaž a dosiahol v guľovom štvorboji 40% bodov a v brokovej disciplíne 30% zásahov. 

Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK  kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

4. Výnimku z povinnosti zúčastniť sa na kontrolnej streľbe môže členovi SPK  udeliť na základe jeho písomnej žiadosti Predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín.   

5. V prípade, že sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb v jednotnej výške 20 €. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK. 

Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať kontrolné streľby.

 

C. Organizácia kontrolnej streľby

1. Rámcový plán organizovania kontrolnej streľby predkladá predseda streleckej komisie 

OPK, Predstavenstvu OPK na schválenie najneskôr v októbri predchádzajúceho roku.

2. OPK organizuje kontrolnú streľbu pre všetkých členov OPK na uznaných strelniciach prostredníctvom streleckej komisie OPK a streleckých inštruktorov a rozhodcov. 

3.  Na kontrolné streľby pozýva Kancelária OPK všetky osoby, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov v ich obvode s podmienkou, že sú držiteľmi zbraní na výkon práva poľovníctva.

4. Organizáciou kontrolnej streľby členov SPK na uznanej strelnici môže Predstavenstvo OPK poveriť poľovnícke združenie, prípade inú poľovnícku organizáciu, pričom na jej zabezpečenie deleguje kvalifikovaných streleckých inštruktorov a rozhodcov. 


D. Metodika kontrolnej streľby 

1. Člen SPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), ktorú na základe zbrojného preukazu drží na výkon práva poľovníctva. Ak člen SPK nevlastní zbraň na výkon práva poľovníctva, na kontrolnú streľbu sa nepozýva. 

2. V  prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou guľovou (v prípade že vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou) a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu. 

Ak sa kontrolné streľby konajú na malorážkovej strelnici a člen SPK malorážku nedrží, zbraň mu zapožičia organizátor kontrolných strelieb.

3. Na kontrolnej streľbe sa strieľa:

a) guľovnicou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť 

100m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu. 

b) malokalibrovkou na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo

diviaka 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu. 

c) brokom na 10 asfaltových terčov (oblúkové strelište, batéria, vysoká veža bez 

zásten alebo na bežiaceho zajaca na prieseku).

4.  Voľba streleckých disciplín závisí od vybavenosti strelnice jednotlivými strelišťami. Pri streľbe na asfaltové terče sa môžu ich dolety znížiť. Na oblúkovom strelišti sa môžu vynechať dvoj strely, prípadne niektoré stanovištia, na batérii sa môžu vynechať stranové terče.

 

E. Splnenie limitu kontrolnej streľby

1. Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 40 %  zásahov.

2. Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 30 % zásahov.  

3. Ak člen SPK splní určitý limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.

4. Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členovi SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK poľovnícke združenie, prípadne iná poľovnícka organizácia.

5. Evidencia vydaných preukazov o kontrolnej streľbe zakladá Kancelária OPK  do ich evidenčných kariet členov. 

6. V prípade, že člen SPK určený limit nesplní, môže v ten istý deň alebo v inom náhradnom termíne v tom istom roku kontrolnú streľbu opakovať. Ak nesplní určený  limit ani pri opakovanej streľbe, nariadi mu OPK  účasť na kontrolnej streľbe v budúcom roku.

 

F. Poplatky

1. Poplatok za kontrolnú streľbu vo výške, ktorú podľa vynaložených nákladov určí 

Predstavenstvo OPK hradí člen SPK z vlastných prostriedkov, alebo poľovnícka organizácia.

2.  Pri opakovaní kontrolnej streľby v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, člen SPK je povinný poplatok za položku znovu uhradiť.


G. Záverečné  ustanovenia

Túto smernicu schválil Snem SPK dňa 11.06.2011 a nadobúda platnosť od 11.06.2011.

 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KS_smernica_SPK_snem.doc)KS_smernica_SPK~.doc[Smernica o organizovaní a vykonávaní KS]49 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy Predpisy-Legislativa Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK